Ισπανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τιμολόγιο

Τιμολόγιο - Τιμολόγηση

Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
Les rogamos efectúe el pago por el monto especificado por los servicios ofrecidos...
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
Encontrará adjunta la factura número...
Επίσημη, με ευγένεια
Proforma faktura bude poslána faxem.
La factura pro forma será enviada por fax.
Επίσημη, με ευθύτητα
Splatné ihned po obdržení zboží.
Pagadero de inmediato luego recibir las mercancías.
Επίσημη, με ευθύτητα
Celková splatná částka je...
El monto total a pagar es...
Επίσημη, με ευθύτητα
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
Por política de nuestra empresa solo facturamos en euros.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Τιμολόγιο - Υπενθύμιση

Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
Nos servimos a recordarle que el pago de... está atrasado.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
Le recordamos que la factura anterior aún no ha sido saldada.
Επίσημη, με ευγένεια
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
Según nuestros registros aún no hemos recibido el pago por la factura anterior.
Επίσημη, με ευγένεια
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
Agradeceríamos que cancele su factura en los próximos días.
Επίσημη, με ευγένεια
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
Nuestros registros muestran que la factura aún no ha sido cancelada.
Επίσημη, με ευθύτητα
Prosím pošlete platbu okamžitě.
Le pedimos que envíe su pago a la brevedad posible.
Επίσημη, με ευθύτητα
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
Aún no hemos recibido el pago por concepto de...
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
Nuestro departamento de contabilidad solo podrá enviar el pedido al recibir una copia de su cheque/transferencia.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
Si ya ha enviado su pago, haga caso omiso de esta carta.
Επίσημη, με ευγένεια