Ιταλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τιμολόγιο

Τιμολόγιο - Τιμολόγηση

Hizmetlerin karşılığı olan ... miktardaki ödemeyi rica ediyorum.
Per la suddetta prestazione è previsto il pagamento di...
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
... için lütfen ilişikteki fatura no. ...'yu bulunuz.
In allegato la fatturazione nr. ... per ...
Επίσημη, με ευγένεια
Geçici (gerçek olmayan) fatura size faks ile gönderilecektir.
La fattura pro-forma Le sarà recapitata via fax.
Επίσημη, με ευθύτητα
Malların faturaları kesildikten hemen sonra ödenecek.
Pagamento ad avvenuta consegna della merce.
Επίσημη, με ευθύτητα
Ödenecek toplam miktar ...
Il totale dovuto è...
Επίσημη, με ευθύτητα
Sadece Euro olarak faturalandırma yapmak bizim şirket politikamızdır.
La nostra azienda effettua solo fatturazioni in euro.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Τιμολόγιο - Υπενθύμιση

Size hatırlatmak zorundayım ki ... için son ödeme tarihiniz geçti.
La informiamo che è in ritardo nel pagamento di... .
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Bunu size yukarıdaki faturanın hala ödenmemiş olduğunu hatırlatmak için yazıyorum.
La contattiamo per informarLa che il suo debito verso la nostra azienda non è ancora stato saldato.
Επίσημη, με ευγένεια
Kayıtlarımıza göre, yukarıdaki fatura için hala herhangi bir ödeme yapılmamış.
Stando alla nostra documentazione contabile, non è ancora stato ricevuto nessun pagamento a suo carico riferito alla fattura di cui sopra.
Επίσημη, με ευγένεια
Önümüzdeki birkaç gün içerisinde hesabınızdaki borcu temizlerseniz çok memnun olacağız.
Le serammo grati se volesse procedere al pagamento della sua passività entro pochi giorni.
Επίσημη, με ευγένεια
Kayıtlarımız gösteriyor ki fatura hala ödenmemiş.
Secondo la documentazione contabile la fattura a suo carico non è ancora stata pagata.
Επίσημη, με ευθύτητα
Lütfen acele olarak ödemenizi yapınız.
La invitiamo caldamente a saldare al più presto il suo debito.
Επίσημη, με ευθύτητα
Hala ... için ödemeniz elimize geçmedi.
Non abbiamo ancora ricevuto da parte Sua l'ammontare dovutoci.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Muhasebe departmanımız teslimatın yapılması için gereken izni çek/fatura ödemesini yaptığınızda verecek.
Procederemo alla consegna del suo ordine solo previa visione di una copia dell'assegno di pagamento/del trasferimento bancario.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Ödemenizi yaptıysanız eğer, bu mektubu lütfen dikkate almayınız.
In caso il pagamento fosse già stato effettuato La preghiamo di non considerare questa missiva.
Επίσημη, με ευγένεια