Ολλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τιμολόγιο

Τιμολόγιο - Τιμολόγηση

За мои услуги я хотел бы получить гонорар в размере...
Voor mijn verleende diensten vraag ik u vriendelijk de volgende betaling te voldoen ...
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Пожалуйста найдите незакрый счет № ... за...
Bijgevoegd vindt u rekening nr. ... voor ...
Επίσημη, με ευγένεια
Мы пришлем вам счет по факсу
Wij zullen u de pro forma factuur faxen.
Επίσημη, με ευθύτητα
Оплата сразу после доставки товара
Onmiddelijk na ontvangst van de waren te betalen.
Επίσημη, με ευθύτητα
Общая сумма...
Het te betalen totaalbedrag is ...
Επίσημη, με ευθύτητα
Мы выписываем счета только в евро
Conform ons bedrijfsbeleid factureren wij uitsluitend in euro´s.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Τιμολόγιο - Υπενθύμιση

Позвольте напомнить, что срок оплаты ... истек
Mogen wij u eraan herinneren dat u betaling voor ... achterstallig is.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Мы напоминаем вам, что счет за... еще непогашен.
Hierbij willen wij u eraan herinneren dat de bovengenoemde rekening nog niet betaald is.
Επίσημη, με ευγένεια
По нашим сведениям, мы еще не получили счет за...
Volgens onze administratie hebben wij tot nu toe nog geen inkomende betaling voor de bovengenoemde rekening ontvangen.
Επίσημη, με ευγένεια
Будем благодарны, если вы погасите ваш счет в течении следующих нескольких дней.
Wij zouden het op prijs stellen wanneer u uw rekening in de komende dagen zou betalen.
Επίσημη, με ευγένεια
Согласно нашим данным, счет за... еще не погашен.
Volgens onze administratie is de rekening nog niet betaald.
Επίσημη, με ευθύτητα
Пожалуйста перечислите вашу оплату за...
Stuurt u alstublieft direct uw betaling.
Επίσημη, με ευθύτητα
Мы еще не получили оплату за...
Wij hebben uw betaling voor ... nog niet ontvangen.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Наш финансовый отдел может принять эту заявку только, если мы получим копию чека/перевода
Onze boekhoudafdeling zal deze bestelling eerst dan vrijgeven, wanneer wij een kopie van uw cheque/overboeking ontvangen hebben.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Если вы уже оплатили счет, пожалуйста, проигнорируйте это письмо
Wanneer u uw betaling reeds voldaan heeft, beschouw deze brief dan als niet verzonden.
Επίσημη, με ευγένεια