Ιταλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τιμολόγιο

Τιμολόγιο - Τιμολόγηση

Pelo serviço prestado, gentilmente requeiro o seguinte pagamento...
Per la suddetta prestazione è previsto il pagamento di...
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Encontra-se anexa a fatura nº.
In allegato la fatturazione nr. ... per ...
Επίσημη, με ευγένεια
A fatura pro forma será enviada por fax.
La fattura pro-forma Le sarà recapitata via fax.
Επίσημη, με ευθύτητα
Pagável imediatamente após o recebimento das mercadorias.
Pagamento ad avvenuta consegna della merce.
Επίσημη, με ευθύτητα
O valor total a pagar é...
Il totale dovuto è...
Επίσημη, με ευθύτητα
É norma na nossa empresa emitir faturas apenas em Euros.
La nostra azienda effettua solo fatturazioni in euro.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Τιμολόγιο - Υπενθύμιση

Lembramos-lhe que seu pagamento para...está atrasado.
La informiamo che è in ritardo nel pagamento di... .
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Este aviso é para lembrar-lhe que a fatura acima ainda não foi paga.
La contattiamo per informarLa che il suo debito verso la nostra azienda non è ancora stato saldato.
Επίσημη, με ευγένεια
De acordo com os nossos registros, ainda não recebemos o pagamento referente à fatura acima.
Stando alla nostra documentazione contabile, non è ancora stato ricevuto nessun pagamento a suo carico riferito alla fattura di cui sopra.
Επίσημη, με ευγένεια
Aguardamos o pagamento das faturas pendentes nos próximos dias.
Le serammo grati se volesse procedere al pagamento della sua passività entro pochi giorni.
Επίσημη, με ευγένεια
Consta em nossos registros que a fatura ainda não foi paga.
Secondo la documentazione contabile la fattura a suo carico non è ancora stata pagata.
Επίσημη, με ευθύτητα
Por favor envie-nos seu pagamento prontamente.
La invitiamo caldamente a saldare al più presto il suo debito.
Επίσημη, με ευθύτητα
Ainda não recebemos o pagamento referente à/ao...
Non abbiamo ancora ricevuto da parte Sua l'ammontare dovutoci.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Nosso departamento de contas só liberará a ordem de expedição se recebermos a cópia da ordem de pagamento ou transferência.
Procederemo alla consegna del suo ordine solo previa visione di una copia dell'assegno di pagamento/del trasferimento bancario.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Se o pagamento já foi realizado, por favor desconsidere esta carta.
In caso il pagamento fosse già stato effettuato La preghiamo di non considerare questa missiva.
Επίσημη, με ευγένεια