Τσεχικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τιμολόγιο

Τιμολόγιο - Τιμολόγηση

Voor mijn verleende diensten vraag ik u vriendelijk de volgende betaling te voldoen ...
Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Bijgevoegd vindt u rekening nr. ... voor ...
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
Επίσημη, με ευγένεια
Wij zullen u de pro forma factuur faxen.
Proforma faktura bude poslána faxem.
Επίσημη, με ευθύτητα
Onmiddelijk na ontvangst van de waren te betalen.
Splatné ihned po obdržení zboží.
Επίσημη, με ευθύτητα
Het te betalen totaalbedrag is ...
Celková splatná částka je...
Επίσημη, με ευθύτητα
Conform ons bedrijfsbeleid factureren wij uitsluitend in euro´s.
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Τιμολόγιο - Υπενθύμιση

Mogen wij u eraan herinneren dat u betaling voor ... achterstallig is.
Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Hierbij willen wij u eraan herinneren dat de bovengenoemde rekening nog niet betaald is.
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
Επίσημη, με ευγένεια
Volgens onze administratie hebben wij tot nu toe nog geen inkomende betaling voor de bovengenoemde rekening ontvangen.
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
Επίσημη, με ευγένεια
Wij zouden het op prijs stellen wanneer u uw rekening in de komende dagen zou betalen.
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
Επίσημη, με ευγένεια
Volgens onze administratie is de rekening nog niet betaald.
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
Επίσημη, με ευθύτητα
Stuurt u alstublieft direct uw betaling.
Prosím pošlete platbu okamžitě.
Επίσημη, με ευθύτητα
Wij hebben uw betaling voor ... nog niet ontvangen.
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Onze boekhoudafdeling zal deze bestelling eerst dan vrijgeven, wanneer wij een kopie van uw cheque/overboeking ontvangen hebben.
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Wanneer u uw betaling reeds voldaan heeft, beschouw deze brief dan als niet verzonden.
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
Επίσημη, με ευγένεια