Πορτογαλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τιμολόγιο

Τιμολόγιο - Τιμολόγηση

Voor mijn verleende diensten vraag ik u vriendelijk de volgende betaling te voldoen ...
Pelo serviço prestado, gentilmente requeiro o seguinte pagamento...
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Bijgevoegd vindt u rekening nr. ... voor ...
Encontra-se anexa a fatura nº.
Επίσημη, με ευγένεια
Wij zullen u de pro forma factuur faxen.
A fatura pro forma será enviada por fax.
Επίσημη, με ευθύτητα
Onmiddelijk na ontvangst van de waren te betalen.
Pagável imediatamente após o recebimento das mercadorias.
Επίσημη, με ευθύτητα
Het te betalen totaalbedrag is ...
O valor total a pagar é...
Επίσημη, με ευθύτητα
Conform ons bedrijfsbeleid factureren wij uitsluitend in euro´s.
É norma na nossa empresa emitir faturas apenas em Euros.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Τιμολόγιο - Υπενθύμιση

Mogen wij u eraan herinneren dat u betaling voor ... achterstallig is.
Lembramos-lhe que seu pagamento para...está atrasado.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Hierbij willen wij u eraan herinneren dat de bovengenoemde rekening nog niet betaald is.
Este aviso é para lembrar-lhe que a fatura acima ainda não foi paga.
Επίσημη, με ευγένεια
Volgens onze administratie hebben wij tot nu toe nog geen inkomende betaling voor de bovengenoemde rekening ontvangen.
De acordo com os nossos registros, ainda não recebemos o pagamento referente à fatura acima.
Επίσημη, με ευγένεια
Wij zouden het op prijs stellen wanneer u uw rekening in de komende dagen zou betalen.
Aguardamos o pagamento das faturas pendentes nos próximos dias.
Επίσημη, με ευγένεια
Volgens onze administratie is de rekening nog niet betaald.
Consta em nossos registros que a fatura ainda não foi paga.
Επίσημη, με ευθύτητα
Stuurt u alstublieft direct uw betaling.
Por favor envie-nos seu pagamento prontamente.
Επίσημη, με ευθύτητα
Wij hebben uw betaling voor ... nog niet ontvangen.
Ainda não recebemos o pagamento referente à/ao...
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Onze boekhoudafdeling zal deze bestelling eerst dan vrijgeven, wanneer wij een kopie van uw cheque/overboeking ontvangen hebben.
Nosso departamento de contas só liberará a ordem de expedição se recebermos a cópia da ordem de pagamento ou transferência.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Wanneer u uw betaling reeds voldaan heeft, beschouw deze brief dan als niet verzonden.
Se o pagamento já foi realizado, por favor desconsidere esta carta.
Επίσημη, με ευγένεια