Ισπανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τιμολόγιο

Τιμολόγιο - Τιμολόγηση

Voor mijn verleende diensten vraag ik u vriendelijk de volgende betaling te voldoen ...
Les rogamos efectúe el pago por el monto especificado por los servicios ofrecidos...
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Bijgevoegd vindt u rekening nr. ... voor ...
Encontrará adjunta la factura número...
Επίσημη, με ευγένεια
Wij zullen u de pro forma factuur faxen.
La factura pro forma será enviada por fax.
Επίσημη, με ευθύτητα
Onmiddelijk na ontvangst van de waren te betalen.
Pagadero de inmediato luego recibir las mercancías.
Επίσημη, με ευθύτητα
Het te betalen totaalbedrag is ...
El monto total a pagar es...
Επίσημη, με ευθύτητα
Conform ons bedrijfsbeleid factureren wij uitsluitend in euro´s.
Por política de nuestra empresa solo facturamos en euros.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Τιμολόγιο - Υπενθύμιση

Mogen wij u eraan herinneren dat u betaling voor ... achterstallig is.
Nos servimos a recordarle que el pago de... está atrasado.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Hierbij willen wij u eraan herinneren dat de bovengenoemde rekening nog niet betaald is.
Le recordamos que la factura anterior aún no ha sido saldada.
Επίσημη, με ευγένεια
Volgens onze administratie hebben wij tot nu toe nog geen inkomende betaling voor de bovengenoemde rekening ontvangen.
Según nuestros registros aún no hemos recibido el pago por la factura anterior.
Επίσημη, με ευγένεια
Wij zouden het op prijs stellen wanneer u uw rekening in de komende dagen zou betalen.
Agradeceríamos que cancele su factura en los próximos días.
Επίσημη, με ευγένεια
Volgens onze administratie is de rekening nog niet betaald.
Nuestros registros muestran que la factura aún no ha sido cancelada.
Επίσημη, με ευθύτητα
Stuurt u alstublieft direct uw betaling.
Le pedimos que envíe su pago a la brevedad posible.
Επίσημη, με ευθύτητα
Wij hebben uw betaling voor ... nog niet ontvangen.
Aún no hemos recibido el pago por concepto de...
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Onze boekhoudafdeling zal deze bestelling eerst dan vrijgeven, wanneer wij een kopie van uw cheque/overboeking ontvangen hebben.
Nuestro departamento de contabilidad solo podrá enviar el pedido al recibir una copia de su cheque/transferencia.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Wanneer u uw betaling reeds voldaan heeft, beschouw deze brief dan als niet verzonden.
Si ya ha enviado su pago, haga caso omiso de esta carta.
Επίσημη, με ευγένεια