Πολωνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τιμολόγιο

Τιμολόγιο - Τιμολόγηση

저희가 제공한 서비스에 대해, 다음의 금액 지불요청을 알려드립니다.
W związku ze świadczonymi przeze mnie usługami, proszę o uiszczenie podanej kwoty...
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
...를 위해, 동봉된 송장에서 no. ....를 찾으시기 바랍니다.
Tutaj może Pan znaleźć załączony rachunek o numerze...za...
Επίσημη, με ευγένεια
견적 가격은 팩스로 전달 될 것입니다.
Faktura pro forma zostanie przesłana do Pana faksem.
Επίσημη, με ευθύτητα
상품을 받으신 후, 곧바로 가격을 지불하실 수 있습니다.
Płatne przy odbiorze.
Επίσημη, με ευθύτητα
총 지불하실 금액은 .... 입니다.
Łączna kwota do zapłaty wynosi...
Επίσημη, με ευθύτητα
저희 회사 규정상 송장으로 알려드리는 금액은 유로화로만 기입하게 됐습니다.
Przyjmujemy tylko płatności w euro.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Τιμολόγιο - Υπενθύμιση

....에 대한 귀하의 지불이 미불상태임을 알려드립니다.
Pragnę przypomnieć, iż termin zapłaty za... upłynął...
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
이 메일은 위의 송장 내용의 금액이 아직 지불되지 않았음을 알려드리려고 보냅니다.
Pragnę przypomnnieć, iż wyżej wymieniony rachunek nie został jeszcze uregulowany.
Επίσημη, με ευγένεια
저희의 기록에 따르면, 위에 상기된 송장에 대한 요금을 아직 받지 못하였습니다.
Z naszego rejestru wynika, iż nie otrzymaliśmy jeszcze przelewu za rachunek.
Επίσημη, με ευγένεια
며칠 내로, 다시 한번 거래 계좌를 확인하여 주신다면 감사하겠습니다.
Prosimy o przesłanie przelewu w przeciągu najbliższych kilku dni.
Επίσημη, με ευγένεια
저희의 기록에 따르면, 귀하는 아직 송장에 적힌 요금을 납부하지 않으셨습니다.
Według naszych danych Pana rachunek jest wciąż nieuregulowany.
Επίσημη, με ευθύτητα
신속히 지불하여 주시기 바랍니다.
Proszę o niezwłoczne uregulowanie rachunku.
Επίσημη, με ευθύτητα
....에 대한 돈을 아직 받지 못했습니다.
Nie otrzymaliśmy jeszcze zapłaty za...
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
송금 영수증의 사본을 저희에게 보내주셔야만, 회계부에서, 주문하신 물건을 배송팀으로 넘기겠습니다.
Nasz Wydział Rachunkowy wyda zgodę na realizację zamówienia po otrzymaniu kopii przelewu.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
이미 금액을 송금하셨다면, 이 편지를 무시하여 주십시오.
Jeżeli zrealizował Pan polecenie zapłaty, proszę zignorować tę wiadomość.
Επίσημη, με ευγένεια