Ολλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τιμολόγιο

Τιμολόγιο - Τιμολόγηση

对于我提供的服务,恳请您支付以下款项...
Voor mijn verleende diensten vraag ik u vriendelijk de volgende betaling te voldoen ...
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
随函附上...的发票号码...
Bijgevoegd vindt u rekening nr. ... voor ...
Επίσημη, με ευγένεια
该报价单的发票将传真给您。
Wij zullen u de pro forma factuur faxen.
Επίσημη, με ευθύτητα
收到货物发票之后立即付款。
Onmiddelijk na ontvangst van de waren te betalen.
Επίσημη, με ευθύτητα
总支付额是...
Het te betalen totaalbedrag is ...
Επίσημη, με ευθύτητα
我们公司的规定是只能以欧元开出发票。
Conform ons bedrijfsbeleid factureren wij uitsluitend in euro´s.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Τιμολόγιο - Υπενθύμιση

不好意思,请允许我提醒您,您的...付款已经过期。
Mogen wij u eraan herinneren dat u betaling voor ... achterstallig is.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
提醒您一下,上述货单仍然未付。
Hierbij willen wij u eraan herinneren dat de bovengenoemde rekening nog niet betaald is.
Επίσημη, με ευγένεια
根据我们的记录,我们还没有收到上述发票的汇款。
Volgens onze administratie hebben wij tot nu toe nog geen inkomende betaling voor de bovengenoemde rekening ontvangen.
Επίσημη, με ευγένεια
如果您能近期清理账户款额,我们将不胜感激。
Wij zouden het op prijs stellen wanneer u uw rekening in de komende dagen zou betalen.
Επίσημη, με ευγένεια
我们的记录显示发票仍没有被支付。
Volgens onze administratie is de rekening nog niet betaald.
Επίσημη, με ευθύτητα
请立即发送您的付款。
Stuurt u alstublieft direct uw betaling.
Επίσημη, με ευθύτητα
我们还没有收到...的付款
Wij hebben uw betaling voor ... nog niet ontvangen.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
我们的财务部门只有在收到您支票/转账的复印件后才会发出订单。
Onze boekhoudafdeling zal deze bestelling eerst dan vrijgeven, wanneer wij een kopie van uw cheque/overboeking ontvangen hebben.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
如果您已发送付款,请忽略此信。
Wanneer u uw betaling reeds voldaan heeft, beschouw deze brief dan als niet verzonden.
Επίσημη, με ευγένεια