Τσεχικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τιμολόγιο

Τιμολόγιο - Τιμολόγηση

Per la suddetta prestazione è previsto il pagamento di...
Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
In allegato la fatturazione nr. ... per ...
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
Επίσημη, με ευγένεια
La fattura pro-forma Le sarà recapitata via fax.
Proforma faktura bude poslána faxem.
Επίσημη, με ευθύτητα
Pagamento ad avvenuta consegna della merce.
Splatné ihned po obdržení zboží.
Επίσημη, με ευθύτητα
Il totale dovuto è...
Celková splatná částka je...
Επίσημη, με ευθύτητα
La nostra azienda effettua solo fatturazioni in euro.
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Τιμολόγιο - Υπενθύμιση

La informiamo che è in ritardo nel pagamento di... .
Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
La contattiamo per informarLa che il suo debito verso la nostra azienda non è ancora stato saldato.
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
Επίσημη, με ευγένεια
Stando alla nostra documentazione contabile, non è ancora stato ricevuto nessun pagamento a suo carico riferito alla fattura di cui sopra.
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
Επίσημη, με ευγένεια
Le serammo grati se volesse procedere al pagamento della sua passività entro pochi giorni.
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
Επίσημη, με ευγένεια
Secondo la documentazione contabile la fattura a suo carico non è ancora stata pagata.
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
Επίσημη, με ευθύτητα
La invitiamo caldamente a saldare al più presto il suo debito.
Prosím pošlete platbu okamžitě.
Επίσημη, με ευθύτητα
Non abbiamo ancora ricevuto da parte Sua l'ammontare dovutoci.
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Procederemo alla consegna del suo ordine solo previa visione di una copia dell'assegno di pagamento/del trasferimento bancario.
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
In caso il pagamento fosse già stato effettuato La preghiamo di non considerare questa missiva.
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
Επίσημη, με ευγένεια