Πορτογαλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τιμολόγιο

Τιμολόγιο - Τιμολόγηση

Per la suddetta prestazione è previsto il pagamento di...
Pelo serviço prestado, gentilmente requeiro o seguinte pagamento...
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
In allegato la fatturazione nr. ... per ...
Encontra-se anexa a fatura nº.
Επίσημη, με ευγένεια
La fattura pro-forma Le sarà recapitata via fax.
A fatura pro forma será enviada por fax.
Επίσημη, με ευθύτητα
Pagamento ad avvenuta consegna della merce.
Pagável imediatamente após o recebimento das mercadorias.
Επίσημη, με ευθύτητα
Il totale dovuto è...
O valor total a pagar é...
Επίσημη, με ευθύτητα
La nostra azienda effettua solo fatturazioni in euro.
É norma na nossa empresa emitir faturas apenas em Euros.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Τιμολόγιο - Υπενθύμιση

La informiamo che è in ritardo nel pagamento di... .
Lembramos-lhe que seu pagamento para...está atrasado.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
La contattiamo per informarLa che il suo debito verso la nostra azienda non è ancora stato saldato.
Este aviso é para lembrar-lhe que a fatura acima ainda não foi paga.
Επίσημη, με ευγένεια
Stando alla nostra documentazione contabile, non è ancora stato ricevuto nessun pagamento a suo carico riferito alla fattura di cui sopra.
De acordo com os nossos registros, ainda não recebemos o pagamento referente à fatura acima.
Επίσημη, με ευγένεια
Le serammo grati se volesse procedere al pagamento della sua passività entro pochi giorni.
Aguardamos o pagamento das faturas pendentes nos próximos dias.
Επίσημη, με ευγένεια
Secondo la documentazione contabile la fattura a suo carico non è ancora stata pagata.
Consta em nossos registros que a fatura ainda não foi paga.
Επίσημη, με ευθύτητα
La invitiamo caldamente a saldare al più presto il suo debito.
Por favor envie-nos seu pagamento prontamente.
Επίσημη, με ευθύτητα
Non abbiamo ancora ricevuto da parte Sua l'ammontare dovutoci.
Ainda não recebemos o pagamento referente à/ao...
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Procederemo alla consegna del suo ordine solo previa visione di una copia dell'assegno di pagamento/del trasferimento bancario.
Nosso departamento de contas só liberará a ordem de expedição se recebermos a cópia da ordem de pagamento ou transferência.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
In caso il pagamento fosse già stato effettuato La preghiamo di non considerare questa missiva.
Se o pagamento já foi realizado, por favor desconsidere esta carta.
Επίσημη, με ευγένεια