Πολωνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τιμολόγιο

Τιμολόγιο - Τιμολόγηση

Per la suddetta prestazione è previsto il pagamento di...
W związku ze świadczonymi przeze mnie usługami, proszę o uiszczenie podanej kwoty...
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
In allegato la fatturazione nr. ... per ...
Tutaj może Pan znaleźć załączony rachunek o numerze...za...
Επίσημη, με ευγένεια
La fattura pro-forma Le sarà recapitata via fax.
Faktura pro forma zostanie przesłana do Pana faksem.
Επίσημη, με ευθύτητα
Pagamento ad avvenuta consegna della merce.
Płatne przy odbiorze.
Επίσημη, με ευθύτητα
Il totale dovuto è...
Łączna kwota do zapłaty wynosi...
Επίσημη, με ευθύτητα
La nostra azienda effettua solo fatturazioni in euro.
Przyjmujemy tylko płatności w euro.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Τιμολόγιο - Υπενθύμιση

La informiamo che è in ritardo nel pagamento di... .
Pragnę przypomnieć, iż termin zapłaty za... upłynął...
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
La contattiamo per informarLa che il suo debito verso la nostra azienda non è ancora stato saldato.
Pragnę przypomnnieć, iż wyżej wymieniony rachunek nie został jeszcze uregulowany.
Επίσημη, με ευγένεια
Stando alla nostra documentazione contabile, non è ancora stato ricevuto nessun pagamento a suo carico riferito alla fattura di cui sopra.
Z naszego rejestru wynika, iż nie otrzymaliśmy jeszcze przelewu za rachunek.
Επίσημη, με ευγένεια
Le serammo grati se volesse procedere al pagamento della sua passività entro pochi giorni.
Prosimy o przesłanie przelewu w przeciągu najbliższych kilku dni.
Επίσημη, με ευγένεια
Secondo la documentazione contabile la fattura a suo carico non è ancora stata pagata.
Według naszych danych Pana rachunek jest wciąż nieuregulowany.
Επίσημη, με ευθύτητα
La invitiamo caldamente a saldare al più presto il suo debito.
Proszę o niezwłoczne uregulowanie rachunku.
Επίσημη, με ευθύτητα
Non abbiamo ancora ricevuto da parte Sua l'ammontare dovutoci.
Nie otrzymaliśmy jeszcze zapłaty za...
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Procederemo alla consegna del suo ordine solo previa visione di una copia dell'assegno di pagamento/del trasferimento bancario.
Nasz Wydział Rachunkowy wyda zgodę na realizację zamówienia po otrzymaniu kopii przelewu.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
In caso il pagamento fosse già stato effettuato La preghiamo di non considerare questa missiva.
Jeżeli zrealizował Pan polecenie zapłaty, proszę zignorować tę wiadomość.
Επίσημη, με ευγένεια