Τσεχικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τιμολόγιο

Τιμολόγιο - Τιμολόγηση

Les rogamos efectúe el pago por el monto especificado por los servicios ofrecidos...
Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Encontrará adjunta la factura número...
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
Επίσημη, με ευγένεια
La factura pro forma será enviada por fax.
Proforma faktura bude poslána faxem.
Επίσημη, με ευθύτητα
Pagadero de inmediato luego recibir las mercancías.
Splatné ihned po obdržení zboží.
Επίσημη, με ευθύτητα
El monto total a pagar es...
Celková splatná částka je...
Επίσημη, με ευθύτητα
Por política de nuestra empresa solo facturamos en euros.
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Τιμολόγιο - Υπενθύμιση

Nos servimos a recordarle que el pago de... está atrasado.
Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Le recordamos que la factura anterior aún no ha sido saldada.
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
Επίσημη, με ευγένεια
Según nuestros registros aún no hemos recibido el pago por la factura anterior.
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
Επίσημη, με ευγένεια
Agradeceríamos que cancele su factura en los próximos días.
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
Επίσημη, με ευγένεια
Nuestros registros muestran que la factura aún no ha sido cancelada.
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
Επίσημη, με ευθύτητα
Le pedimos que envíe su pago a la brevedad posible.
Prosím pošlete platbu okamžitě.
Επίσημη, με ευθύτητα
Aún no hemos recibido el pago por concepto de...
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Nuestro departamento de contabilidad solo podrá enviar el pedido al recibir una copia de su cheque/transferencia.
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Si ya ha enviado su pago, haga caso omiso de esta carta.
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
Επίσημη, με ευγένεια