Ιταλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τιμολόγιο

Τιμολόγιο - Τιμολόγηση

Les rogamos efectúe el pago por el monto especificado por los servicios ofrecidos...
Per la suddetta prestazione è previsto il pagamento di...
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Encontrará adjunta la factura número...
In allegato la fatturazione nr. ... per ...
Επίσημη, με ευγένεια
La factura pro forma será enviada por fax.
La fattura pro-forma Le sarà recapitata via fax.
Επίσημη, με ευθύτητα
Pagadero de inmediato luego recibir las mercancías.
Pagamento ad avvenuta consegna della merce.
Επίσημη, με ευθύτητα
El monto total a pagar es...
Il totale dovuto è...
Επίσημη, με ευθύτητα
Por política de nuestra empresa solo facturamos en euros.
La nostra azienda effettua solo fatturazioni in euro.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Τιμολόγιο - Υπενθύμιση

Nos servimos a recordarle que el pago de... está atrasado.
La informiamo che è in ritardo nel pagamento di... .
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Le recordamos que la factura anterior aún no ha sido saldada.
La contattiamo per informarLa che il suo debito verso la nostra azienda non è ancora stato saldato.
Επίσημη, με ευγένεια
Según nuestros registros aún no hemos recibido el pago por la factura anterior.
Stando alla nostra documentazione contabile, non è ancora stato ricevuto nessun pagamento a suo carico riferito alla fattura di cui sopra.
Επίσημη, με ευγένεια
Agradeceríamos que cancele su factura en los próximos días.
Le serammo grati se volesse procedere al pagamento della sua passività entro pochi giorni.
Επίσημη, με ευγένεια
Nuestros registros muestran que la factura aún no ha sido cancelada.
Secondo la documentazione contabile la fattura a suo carico non è ancora stata pagata.
Επίσημη, με ευθύτητα
Le pedimos que envíe su pago a la brevedad posible.
La invitiamo caldamente a saldare al più presto il suo debito.
Επίσημη, με ευθύτητα
Aún no hemos recibido el pago por concepto de...
Non abbiamo ancora ricevuto da parte Sua l'ammontare dovutoci.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Nuestro departamento de contabilidad solo podrá enviar el pedido al recibir una copia de su cheque/transferencia.
Procederemo alla consegna del suo ordine solo previa visione di una copia dell'assegno di pagamento/del trasferimento bancario.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Si ya ha enviado su pago, haga caso omiso de esta carta.
In caso il pagamento fosse già stato effettuato La preghiamo di non considerare questa missiva.
Επίσημη, με ευγένεια