Ρωσικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τιμολόγιο

Τιμολόγιο - Τιμολόγηση

Θα ήθελα να σας ζητήσω την ακόλουθη πληρωμή για τις υπηρεσίες μου...
За мои услуги я хотел бы получить гонорар в размере...
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Επισυνάπτεται τιμολόγιο αρ.... για...
Пожалуйста найдите незакрый счет № ... за...
Επίσημη, με ευγένεια
Θα σας στείλουμε το προτιμολόγιο με φαξ.
Мы пришлем вам счет по факсу
Επίσημη, με ευθύτητα
Πληρωτέο αμέσως μετά την παραλαβή των εμπορευμάτων.
Оплата сразу после доставки товара
Επίσημη, με ευθύτητα
Το συνολικό πληρωτέο ποσό είναι...
Общая сумма...
Επίσημη, με ευθύτητα
Είναι πολίτικη της εταιρίας μας να εκδίδουμε αποδείξεις μόνο σε ευρώ.
Мы выписываем счета только в евро
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Τιμολόγιο - Υπενθύμιση

Σας υπενθυμίζουμε ότι η πληρωμή σας για ... έχει καθυστερήσει.
Позвольте напомнить, что срок оплаты ... истек
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι το παραπάνω τιμολόγιο παραμένει απλήρωτο.
Мы напоминаем вам, что счет за... еще непогашен.
Επίσημη, με ευγένεια
Σύμφωνα με τα αρχεία μας, δεν έχουμε λάβει ακόμη έμβασμα για το παραπάνω τιμολόγιο.
По нашим сведениям, мы еще не получили счет за...
Επίσημη, με ευγένεια
Θα το εκτιμούσαμε αν θα μπορούσατε να πληρώσετε τον λογαριασμό σας μέσα στις επόμενες ημέρες.
Будем благодарны, если вы погасите ваш счет в течении следующих нескольких дней.
Επίσημη, με ευγένεια
Τα αρχεία μας δείχνουν ότι το τιμολόγιο δεν έχει ακόμη αποπληρωθεί.
Согласно нашим данным, счет за... еще не погашен.
Επίσημη, με ευθύτητα
Παρακαλώ όπως στείλετε την πληρωμή σας έγκαιρα.
Пожалуйста перечислите вашу оплату за...
Επίσημη, με ευθύτητα
Δεν έχουμε ακόμα λάβει καμία πληρωμή για...
Мы еще не получили оплату за...
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Το Λογιστήριο μας θα μπορέσει να σας στείλει την παραγγελία σας μόνο αν παραλάβουμε αντίγραφο της επιταγής/μεταφοράς σας.
Наш финансовый отдел может принять эту заявку только, если мы получим копию чека/перевода
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Εάν έχετε ήδη στείλει την πληρωμή σας, παρακαλούμε αγνοήστε αυτό το γράμμα.
Если вы уже оплатили счет, пожалуйста, проигнорируйте это письмо
Επίσημη, με ευγένεια