Ολλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τιμολόγιο

Τιμολόγιο - Τιμολόγηση

Θα ήθελα να σας ζητήσω την ακόλουθη πληρωμή για τις υπηρεσίες μου...
Voor mijn verleende diensten vraag ik u vriendelijk de volgende betaling te voldoen ...
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Επισυνάπτεται τιμολόγιο αρ.... για...
Bijgevoegd vindt u rekening nr. ... voor ...
Επίσημη, με ευγένεια
Θα σας στείλουμε το προτιμολόγιο με φαξ.
Wij zullen u de pro forma factuur faxen.
Επίσημη, με ευθύτητα
Πληρωτέο αμέσως μετά την παραλαβή των εμπορευμάτων.
Onmiddelijk na ontvangst van de waren te betalen.
Επίσημη, με ευθύτητα
Το συνολικό πληρωτέο ποσό είναι...
Het te betalen totaalbedrag is ...
Επίσημη, με ευθύτητα
Είναι πολίτικη της εταιρίας μας να εκδίδουμε αποδείξεις μόνο σε ευρώ.
Conform ons bedrijfsbeleid factureren wij uitsluitend in euro´s.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Τιμολόγιο - Υπενθύμιση

Σας υπενθυμίζουμε ότι η πληρωμή σας για ... έχει καθυστερήσει.
Mogen wij u eraan herinneren dat u betaling voor ... achterstallig is.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι το παραπάνω τιμολόγιο παραμένει απλήρωτο.
Hierbij willen wij u eraan herinneren dat de bovengenoemde rekening nog niet betaald is.
Επίσημη, με ευγένεια
Σύμφωνα με τα αρχεία μας, δεν έχουμε λάβει ακόμη έμβασμα για το παραπάνω τιμολόγιο.
Volgens onze administratie hebben wij tot nu toe nog geen inkomende betaling voor de bovengenoemde rekening ontvangen.
Επίσημη, με ευγένεια
Θα το εκτιμούσαμε αν θα μπορούσατε να πληρώσετε τον λογαριασμό σας μέσα στις επόμενες ημέρες.
Wij zouden het op prijs stellen wanneer u uw rekening in de komende dagen zou betalen.
Επίσημη, με ευγένεια
Τα αρχεία μας δείχνουν ότι το τιμολόγιο δεν έχει ακόμη αποπληρωθεί.
Volgens onze administratie is de rekening nog niet betaald.
Επίσημη, με ευθύτητα
Παρακαλώ όπως στείλετε την πληρωμή σας έγκαιρα.
Stuurt u alstublieft direct uw betaling.
Επίσημη, με ευθύτητα
Δεν έχουμε ακόμα λάβει καμία πληρωμή για...
Wij hebben uw betaling voor ... nog niet ontvangen.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Το Λογιστήριο μας θα μπορέσει να σας στείλει την παραγγελία σας μόνο αν παραλάβουμε αντίγραφο της επιταγής/μεταφοράς σας.
Onze boekhoudafdeling zal deze bestelling eerst dan vrijgeven, wanneer wij een kopie van uw cheque/overboeking ontvangen hebben.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Εάν έχετε ήδη στείλει την πληρωμή σας, παρακαλούμε αγνοήστε αυτό το γράμμα.
Wanneer u uw betaling reeds voldaan heeft, beschouw deze brief dan als niet verzonden.
Επίσημη, με ευγένεια