Ιταλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τιμολόγιο

Τιμολόγιο - Τιμολόγηση

Θα ήθελα να σας ζητήσω την ακόλουθη πληρωμή για τις υπηρεσίες μου...
Per la suddetta prestazione è previsto il pagamento di...
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Επισυνάπτεται τιμολόγιο αρ.... για...
In allegato la fatturazione nr. ... per ...
Επίσημη, με ευγένεια
Θα σας στείλουμε το προτιμολόγιο με φαξ.
La fattura pro-forma Le sarà recapitata via fax.
Επίσημη, με ευθύτητα
Πληρωτέο αμέσως μετά την παραλαβή των εμπορευμάτων.
Pagamento ad avvenuta consegna della merce.
Επίσημη, με ευθύτητα
Το συνολικό πληρωτέο ποσό είναι...
Il totale dovuto è...
Επίσημη, με ευθύτητα
Είναι πολίτικη της εταιρίας μας να εκδίδουμε αποδείξεις μόνο σε ευρώ.
La nostra azienda effettua solo fatturazioni in euro.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Τιμολόγιο - Υπενθύμιση

Σας υπενθυμίζουμε ότι η πληρωμή σας για ... έχει καθυστερήσει.
La informiamo che è in ritardo nel pagamento di... .
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι το παραπάνω τιμολόγιο παραμένει απλήρωτο.
La contattiamo per informarLa che il suo debito verso la nostra azienda non è ancora stato saldato.
Επίσημη, με ευγένεια
Σύμφωνα με τα αρχεία μας, δεν έχουμε λάβει ακόμη έμβασμα για το παραπάνω τιμολόγιο.
Stando alla nostra documentazione contabile, non è ancora stato ricevuto nessun pagamento a suo carico riferito alla fattura di cui sopra.
Επίσημη, με ευγένεια
Θα το εκτιμούσαμε αν θα μπορούσατε να πληρώσετε τον λογαριασμό σας μέσα στις επόμενες ημέρες.
Le serammo grati se volesse procedere al pagamento della sua passività entro pochi giorni.
Επίσημη, με ευγένεια
Τα αρχεία μας δείχνουν ότι το τιμολόγιο δεν έχει ακόμη αποπληρωθεί.
Secondo la documentazione contabile la fattura a suo carico non è ancora stata pagata.
Επίσημη, με ευθύτητα
Παρακαλώ όπως στείλετε την πληρωμή σας έγκαιρα.
La invitiamo caldamente a saldare al più presto il suo debito.
Επίσημη, με ευθύτητα
Δεν έχουμε ακόμα λάβει καμία πληρωμή για...
Non abbiamo ancora ricevuto da parte Sua l'ammontare dovutoci.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Το Λογιστήριο μας θα μπορέσει να σας στείλει την παραγγελία σας μόνο αν παραλάβουμε αντίγραφο της επιταγής/μεταφοράς σας.
Procederemo alla consegna del suo ordine solo previa visione di una copia dell'assegno di pagamento/del trasferimento bancario.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Εάν έχετε ήδη στείλει την πληρωμή σας, παρακαλούμε αγνοήστε αυτό το γράμμα.
In caso il pagamento fosse già stato effettuato La preghiamo di non considerare questa missiva.
Επίσημη, με ευγένεια