Ισπανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τιμολόγιο

Τιμολόγιο - Τιμολόγηση

Θα ήθελα να σας ζητήσω την ακόλουθη πληρωμή για τις υπηρεσίες μου...
Les rogamos efectúe el pago por el monto especificado por los servicios ofrecidos...
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Επισυνάπτεται τιμολόγιο αρ.... για...
Encontrará adjunta la factura número...
Επίσημη, με ευγένεια
Θα σας στείλουμε το προτιμολόγιο με φαξ.
La factura pro forma será enviada por fax.
Επίσημη, με ευθύτητα
Πληρωτέο αμέσως μετά την παραλαβή των εμπορευμάτων.
Pagadero de inmediato luego recibir las mercancías.
Επίσημη, με ευθύτητα
Το συνολικό πληρωτέο ποσό είναι...
El monto total a pagar es...
Επίσημη, με ευθύτητα
Είναι πολίτικη της εταιρίας μας να εκδίδουμε αποδείξεις μόνο σε ευρώ.
Por política de nuestra empresa solo facturamos en euros.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Τιμολόγιο - Υπενθύμιση

Σας υπενθυμίζουμε ότι η πληρωμή σας για ... έχει καθυστερήσει.
Nos servimos a recordarle que el pago de... está atrasado.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι το παραπάνω τιμολόγιο παραμένει απλήρωτο.
Le recordamos que la factura anterior aún no ha sido saldada.
Επίσημη, με ευγένεια
Σύμφωνα με τα αρχεία μας, δεν έχουμε λάβει ακόμη έμβασμα για το παραπάνω τιμολόγιο.
Según nuestros registros aún no hemos recibido el pago por la factura anterior.
Επίσημη, με ευγένεια
Θα το εκτιμούσαμε αν θα μπορούσατε να πληρώσετε τον λογαριασμό σας μέσα στις επόμενες ημέρες.
Agradeceríamos que cancele su factura en los próximos días.
Επίσημη, με ευγένεια
Τα αρχεία μας δείχνουν ότι το τιμολόγιο δεν έχει ακόμη αποπληρωθεί.
Nuestros registros muestran que la factura aún no ha sido cancelada.
Επίσημη, με ευθύτητα
Παρακαλώ όπως στείλετε την πληρωμή σας έγκαιρα.
Le pedimos que envíe su pago a la brevedad posible.
Επίσημη, με ευθύτητα
Δεν έχουμε ακόμα λάβει καμία πληρωμή για...
Aún no hemos recibido el pago por concepto de...
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Το Λογιστήριο μας θα μπορέσει να σας στείλει την παραγγελία σας μόνο αν παραλάβουμε αντίγραφο της επιταγής/μεταφοράς σας.
Nuestro departamento de contabilidad solo podrá enviar el pedido al recibir una copia de su cheque/transferencia.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Εάν έχετε ήδη στείλει την πληρωμή σας, παρακαλούμε αγνοήστε αυτό το γράμμα.
Si ya ha enviado su pago, haga caso omiso de esta carta.
Επίσημη, με ευγένεια