Γαλλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τιμολόγιο

Τιμολόγιο - Τιμολόγηση

Θα ήθελα να σας ζητήσω την ακόλουθη πληρωμή για τις υπηρεσίες μου...
Merci de régler le montant suivant...
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Επισυνάπτεται τιμολόγιο αρ.... για...
Veuillez trouvez ci-joint la facture n°... pour...
Επίσημη, με ευγένεια
Θα σας στείλουμε το προτιμολόγιο με φαξ.
La facture pro forma sera faxée.
Επίσημη, με ευθύτητα
Πληρωτέο αμέσως μετά την παραλαβή των εμπορευμάτων.
Réglable directement après réception des biens.
Επίσημη, με ευθύτητα
Το συνολικό πληρωτέο ποσό είναι...
La montant total à payer est de...
Επίσημη, με ευθύτητα
Είναι πολίτικη της εταιρίας μας να εκδίδουμε αποδείξεις μόνο σε ευρώ.
La politique de notre entreprise est de facturer les montants uniquement en Euros.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Τιμολόγιο - Υπενθύμιση

Σας υπενθυμίζουμε ότι η πληρωμή σας για ... έχει καθυστερήσει.
Nous nous permettons de vous rappeler que le paiement de... est en retard.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι το παραπάνω τιμολόγιο παραμένει απλήρωτο.
Nous nous permettons de vous rappeler que la facture ci-dessus demeure impayée.
Επίσημη, με ευγένεια
Σύμφωνα με τα αρχεία μας, δεν έχουμε λάβει ακόμη έμβασμα για το παραπάνω τιμολόγιο.
Selon nos archives, nous n'avons toujours pas reçu de paiement pour la facture ci-dessus.
Επίσημη, με ευγένεια
Θα το εκτιμούσαμε αν θα μπορούσατε να πληρώσετε τον λογαριασμό σας μέσα στις επόμενες ημέρες.
Nous vous saurions gré d'effectuer le règlement dans les jours à venir.
Επίσημη, με ευγένεια
Τα αρχεία μας δείχνουν ότι το τιμολόγιο δεν έχει ακόμη αποπληρωθεί.
Nos archives montrent que la facture demeure impayée payée.
Επίσημη, με ευθύτητα
Παρακαλώ όπως στείλετε την πληρωμή σας έγκαιρα.
Merci d'envoyer votre paiement rapidement.
Επίσημη, με ευθύτητα
Δεν έχουμε ακόμα λάβει καμία πληρωμή για...
Nous n'avons toujours pas reçu le paiement pour...
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Το Λογιστήριο μας θα μπορέσει να σας στείλει την παραγγελία σας μόνο αν παραλάβουμε αντίγραφο της επιταγής/μεταφοράς σας.
Notre département comptabilité n'autorisera l'envoi de votre commande à la réception d'une copie de votre chèque / virement.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Εάν έχετε ήδη στείλει την πληρωμή σας, παρακαλούμε αγνοήστε αυτό το γράμμα.
Si vous avez déjà envoyé votre paiement, merci d'ignorer cette lettre.
Επίσημη, με ευγένεια