Κινεζικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τιμολόγιο

Τιμολόγιο - Τιμολόγηση

Merci de régler le montant suivant...
对于我提供的服务,恳请您支付以下款项...
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Veuillez trouvez ci-joint la facture n°... pour...
随函附上...的发票号码...
Επίσημη, με ευγένεια
La facture pro forma sera faxée.
该报价单的发票将传真给您。
Επίσημη, με ευθύτητα
Réglable directement après réception des biens.
收到货物发票之后立即付款。
Επίσημη, με ευθύτητα
La montant total à payer est de...
总支付额是...
Επίσημη, με ευθύτητα
La politique de notre entreprise est de facturer les montants uniquement en Euros.
我们公司的规定是只能以欧元开出发票。
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Τιμολόγιο - Υπενθύμιση

Nous nous permettons de vous rappeler que le paiement de... est en retard.
不好意思,请允许我提醒您,您的...付款已经过期。
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Nous nous permettons de vous rappeler que la facture ci-dessus demeure impayée.
提醒您一下,上述货单仍然未付。
Επίσημη, με ευγένεια
Selon nos archives, nous n'avons toujours pas reçu de paiement pour la facture ci-dessus.
根据我们的记录,我们还没有收到上述发票的汇款。
Επίσημη, με ευγένεια
Nous vous saurions gré d'effectuer le règlement dans les jours à venir.
如果您能近期清理账户款额,我们将不胜感激。
Επίσημη, με ευγένεια
Nos archives montrent que la facture demeure impayée payée.
我们的记录显示发票仍没有被支付。
Επίσημη, με ευθύτητα
Merci d'envoyer votre paiement rapidement.
请立即发送您的付款。
Επίσημη, με ευθύτητα
Nous n'avons toujours pas reçu le paiement pour...
我们还没有收到...的付款
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Notre département comptabilité n'autorisera l'envoi de votre commande à la réception d'une copie de votre chèque / virement.
我们的财务部门只有在收到您支票/转账的复印件后才会发出订单。
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Si vous avez déjà envoyé votre paiement, merci d'ignorer cette lettre.
如果您已发送付款,请忽略此信。
Επίσημη, με ευγένεια