Ρωσικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τιμολόγιο

Τιμολόγιο - Τιμολόγηση

For my services I kindly request the following payment…
За мои услуги я хотел бы получить гонорар в размере...
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Please find enclosed invoice no. … for …
Пожалуйста найдите незакрый счет № ... за...
Επίσημη, με ευγένεια
The pro forma invoice will be faxed.
Мы пришлем вам счет по факсу
Επίσημη, με ευθύτητα
Payable immediately after the receipt of the goods.
Оплата сразу после доставки товара
Επίσημη, με ευθύτητα
The total amount payable is…
Общая сумма...
Επίσημη, με ευθύτητα
It is our company policy to invoice only in Euros.
Мы выписываем счета только в евро
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Τιμολόγιο - Υπενθύμιση

May we remind you that your payment for...is overdue.
Позвольте напомнить, что срок оплаты ... истек
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
This is to remind you that the above invoice is still unpaid.
Мы напоминаем вам, что счет за... еще непогашен.
Επίσημη, με ευγένεια
According to our records, we have not yet received a remittance for above invoice.
По нашим сведениям, мы еще не получили счет за...
Επίσημη, με ευγένεια
We would appreciate if you cleared your account within the next few days.
Будем благодарны, если вы погасите ваш счет в течении следующих нескольких дней.
Επίσημη, με ευγένεια
Our records show that the invoice still has not been paid.
Согласно нашим данным, счет за... еще не погашен.
Επίσημη, με ευθύτητα
Please send your payment promptly.
Пожалуйста перечислите вашу оплату за...
Επίσημη, με ευθύτητα
We have not yet received payment for…
Мы еще не получили оплату за...
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Our Accounts department will only release this order for shipment if we receive a copy of your cheque/transfer.
Наш финансовый отдел может принять эту заявку только, если мы получим копию чека/перевода
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
If you have already sent your payment, please disregard this letter.
Если вы уже оплатили счет, пожалуйста, проигнорируйте это письмо
Επίσημη, με ευγένεια