Σουηδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

aamup.
f.m./fm. (förmiddag)
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
n. (noin)
c:a/ca. (cirka)
Για εκτιμήσεις
...henkilön käsiteltäväksi
att. (attestera)
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
Πανεπιστημιακός τίτλος
GMT (Greenwich Mean Time)
CET (Centraleuropeisk tid)
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
Τίτλος επίτιμου ατόμου
eli
d.v.s., dvs. (det vill säga)
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
Oy (osakeyhtiö)
AB (aktiebolag)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
Rajavastuuyhtiö
AB (aktiebolag)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
ei saatavilla
ej tillämpningsbart
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
nro. (numero)
nr (nummer)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
per vuosi
per år
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
iltap. (iltapäivällä)
e.m./em. (eftermiddag)
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
käännä sivu
v.g.v. (var god vänd)
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
Varapresidentti
VP (vice ordförande)
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο