Ελληνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

aamup.
π.μ. (προ μεσημβρίας)
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
n. (noin)
περ. (κατά προσέγγιση)
Για εκτιμήσεις
...henkilön käsiteltäväksi
υπόψιν (Για την προσοχή του)
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
Πανεπιστημιακός τίτλος
GMT (Greenwich Mean Time)
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
Τίτλος επίτιμου ατόμου
eli
π.χ. (για παράδειγμα)
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
Oy (osakeyhtiö)
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
Rajavastuuyhtiö
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
ei saatavilla
Δ/Υ (δεν ισχύει)
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
nro. (numero)
αριθ. (Αριθμός)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
per vuosi
ανά έτος, ετήσια
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
iltap. (iltapäivällä)
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
käännä sivu
γυρίστε σελίδα
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
Varapresidentti
αντιπρόεδρος
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο