Φινλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

a. m.
aamup.
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
přibl. (přibližně)
n. (noin)
Για εκτιμήσεις
MP. (do vlastních rukou)
...henkilön käsiteltäväksi
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
Bc. (Bakalář)
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
Πανεπιστημιακός τίτλος
CET (Středoevropský čas)
GMT (Greenwich Mean Time)
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
H.R.H. (Jeho/Její Královská výsost)
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
Τίτλος επίτιμου ατόμου
tj. (to jest)
eli
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
s.r.o. (společnost s ručením omezeným)
Oy (osakeyhtiö)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
a.s. (akciová společnost)
Rajavastuuyhtiö
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
n/a (chybějící data)
ei saatavilla
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
č. (číslo)
nro. (numero)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
p.a. (per annum - ročně)
per vuosi
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
p. m.
iltap. (iltapäivällä)
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
PTO (obraťte prosím - použití pouze v angličtině)
käännä sivu
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
VP (viceprezident)
Varapresidentti
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο