Σουηδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

a. m.
f.m./fm. (förmiddag)
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
přibl. (přibližně)
c:a/ca. (cirka)
Για εκτιμήσεις
MP. (do vlastních rukou)
att. (attestera)
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
Bc. (Bakalář)
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
Πανεπιστημιακός τίτλος
CET (Středoevropský čas)
CET (Centraleuropeisk tid)
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
H.R.H. (Jeho/Její Královská výsost)
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
Τίτλος επίτιμου ατόμου
tj. (to jest)
d.v.s., dvs. (det vill säga)
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
s.r.o. (společnost s ručením omezeným)
AB (aktiebolag)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
a.s. (akciová společnost)
AB (aktiebolag)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
n/a (chybějící data)
ej tillämpningsbart
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
č. (číslo)
nr (nummer)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
p.a. (per annum - ročně)
per år
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
p. m.
e.m./em. (eftermiddag)
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
PTO (obraťte prosím - použití pouze v angličtině)
v.g.v. (var god vänd)
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
VP (viceprezident)
VP (vice ordförande)
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο