Πολωνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

a. m.
przed południem
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
přibl. (přibližně)
ok. (około)
Για εκτιμήσεις
MP. (do vlastních rukou)
do wiadomości
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
Bc. (Bakalář)
Licencjat
Πανεπιστημιακός τίτλος
CET (Středoevropský čas)
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
H.R.H. (Jeho/Její Královská výsost)
Jego/Jej Królewska Mość
Τίτλος επίτιμου ατόμου
tj. (to jest)
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
s.r.o. (společnost s ručením omezeným)
S.A. (Spółka Akcyjna)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
a.s. (akciová společnost)
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
n/a (chybějící data)
nie dot. (nie dotyczy)
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
č. (číslo)
nr (numer)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
p.a. (per annum - ročně)
rocznie
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
p. m.
po południu
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
PTO (obraťte prosím - použití pouze v angličtině)
proszę odwrócić
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
VP (viceprezident)
wiceprezydent
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο