Αγγλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

a. m.
a.m. (ante meridiem)
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
přibl. (přibližně)
approx. (approximately)
Για εκτιμήσεις
MP. (do vlastních rukou)
attn. (to the attention of)
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
Bc. (Bakalář)
B.A. (Bachelor of Arts)
Πανεπιστημιακός τίτλος
CET (Středoevropský čas)
CET (Central European Time)
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
H.R.H. (Jeho/Její Královská výsost)
H.R.H. (His/Her Royal Highness)
Τίτλος επίτιμου ατόμου
tj. (to jest)
i.e. (id est)
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
s.r.o. (společnost s ručením omezeným)
inc. (incorporated)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
a.s. (akciová společnost)
Ltd. (limited)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
n/a (chybějící data)
n/a (not applicable)
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
č. (číslo)
no. (number)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
p.a. (per annum - ročně)
p.a. (per annum)
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
p. m.
p.m. (post meridiem)
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
PTO (obraťte prosím - použití pouze v angličtině)
PTO (please turn over)
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
VP (viceprezident)
VP (vice president)
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο