Σουηδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

sabah (öğleden önce)
f.m./fm. (förmiddag)
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
tahmini
c:a/ca. (cirka)
Για εκτιμήσεις
dikkatine
att. (attestera)
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
G.S.L. (Güzel Sanatlar Lisans derecesi)
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
Πανεπιστημιακός τίτλος
MASD / CET (Merkezi Avrupa Saat Dilimi)
CET (Centraleuropeisk tid)
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
huzurunda
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
Τίτλος επίτιμου ατόμου
yani
d.v.s., dvs. (det vill säga)
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
A.Ş. (anonim şirketi)
AB (aktiebolag)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
Ltd. (limited)
AB (aktiebolag)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
geçersiz
ej tillämpningsbart
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
no. (numara)
nr (nummer)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
yıllık / yılda bir
per år
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
öğleden sonra
e.m./em. (eftermiddag)
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
devamı var (sayfayı çeviriniz)
v.g.v. (var god vänd)
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
Başk.yard. / Bşk.yrd. (başkan yardımcısı)
VP (vice ordförande)
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο