Φινλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

f.m./fm. (förmiddag)
aamup.
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
c:a/ca. (cirka)
n. (noin)
Για εκτιμήσεις
att. (attestera)
...henkilön käsiteltäväksi
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
Πανεπιστημιακός τίτλος
CET (Centraleuropeisk tid)
GMT (Greenwich Mean Time)
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
Τίτλος επίτιμου ατόμου
d.v.s., dvs. (det vill säga)
eli
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
AB (aktiebolag)
Oy (osakeyhtiö)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
AB (aktiebolag)
Rajavastuuyhtiö
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
ej tillämpningsbart
ei saatavilla
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
nr (nummer)
nro. (numero)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
per år
per vuosi
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
e.m./em. (eftermiddag)
iltap. (iltapäivällä)
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
v.g.v. (var god vänd)
käännä sivu
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
VP (vice ordförande)
Varapresidentti
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο