Τσεχικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

f.m./fm. (förmiddag)
a. m.
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
c:a/ca. (cirka)
přibl. (přibližně)
Για εκτιμήσεις
att. (attestera)
MP. (do vlastních rukou)
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
Bc. (Bakalář)
Πανεπιστημιακός τίτλος
CET (Centraleuropeisk tid)
CET (Středoevropský čas)
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
H.R.H. (Jeho/Její Královská výsost)
Τίτλος επίτιμου ατόμου
d.v.s., dvs. (det vill säga)
tj. (to jest)
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
AB (aktiebolag)
s.r.o. (společnost s ručením omezeným)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
AB (aktiebolag)
a.s. (akciová společnost)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
ej tillämpningsbart
n/a (chybějící data)
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
nr (nummer)
č. (číslo)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
per år
p.a. (per annum - ročně)
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
e.m./em. (eftermiddag)
p. m.
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
v.g.v. (var god vänd)
PTO (obraťte prosím - použití pouze v angličtině)
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
VP (vice ordförande)
VP (viceprezident)
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο