Πολωνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

f.m./fm. (förmiddag)
przed południem
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
c:a/ca. (cirka)
ok. (około)
Για εκτιμήσεις
att. (attestera)
do wiadomości
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
Licencjat
Πανεπιστημιακός τίτλος
CET (Centraleuropeisk tid)
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
Jego/Jej Królewska Mość
Τίτλος επίτιμου ατόμου
d.v.s., dvs. (det vill säga)
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
AB (aktiebolag)
S.A. (Spółka Akcyjna)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
AB (aktiebolag)
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
ej tillämpningsbart
nie dot. (nie dotyczy)
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
nr (nummer)
nr (numer)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
per år
rocznie
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
e.m./em. (eftermiddag)
po południu
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
v.g.v. (var god vänd)
proszę odwrócić
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
VP (vice ordförande)
wiceprezydent
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο