Ελληνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

f.m./fm. (förmiddag)
π.μ. (προ μεσημβρίας)
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
c:a/ca. (cirka)
περ. (κατά προσέγγιση)
Για εκτιμήσεις
att. (attestera)
υπόψιν (Για την προσοχή του)
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
Πανεπιστημιακός τίτλος
CET (Centraleuropeisk tid)
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
Τίτλος επίτιμου ατόμου
d.v.s., dvs. (det vill säga)
π.χ. (για παράδειγμα)
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
AB (aktiebolag)
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
AB (aktiebolag)
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
ej tillämpningsbart
Δ/Υ (δεν ισχύει)
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
nr (nummer)
αριθ. (Αριθμός)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
per år
ανά έτος, ετήσια
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
e.m./em. (eftermiddag)
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
v.g.v. (var god vänd)
γυρίστε σελίδα
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
VP (vice ordförande)
αντιπρόεδρος
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο