Αγγλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

f.m./fm. (förmiddag)
a.m. (ante meridiem)
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
c:a/ca. (cirka)
approx. (approximately)
Για εκτιμήσεις
att. (attestera)
attn. (to the attention of)
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
B.A. (Bachelor of Arts)
Πανεπιστημιακός τίτλος
CET (Centraleuropeisk tid)
CET (Central European Time)
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
H.R.H. (His/Her Royal Highness)
Τίτλος επίτιμου ατόμου
d.v.s., dvs. (det vill säga)
i.e. (id est)
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
AB (aktiebolag)
inc. (incorporated)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
AB (aktiebolag)
Ltd. (limited)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
ej tillämpningsbart
n/a (not applicable)
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
nr (nummer)
no. (number)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
per år
p.a. (per annum)
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
e.m./em. (eftermiddag)
p.m. (post meridiem)
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
v.g.v. (var god vänd)
PTO (please turn over)
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
VP (vice ordförande)
VP (vice president)
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο