Πολωνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

De meia-noite ao meio-dia, ou seja, de 00:00h à 12:00h.
przed południem
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
aprox. (aproximadamente)
ok. (około)
Για εκτιμήσεις
A/C (aos cuidados de)
do wiadomości
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
Bel. (bacharel)
Bela. (bacharela)
Licencjat
Πανεπιστημιακός τίτλος
No Brasil se diz Horário de Brasília (GMT-3:00).
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
V.A. (Vossa Alteza)
Jego/Jej Królewska Mość
Τίτλος επίτιμου ατόμου
p.ex. (por exemplo)
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
S/A (sociedade anônima)
S.A. (Spółka Akcyjna)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
Ltda. (limitada)
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
n/a (não aplicável)
nie dot. (nie dotyczy)
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
nº. (número)
nr (numer)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
por ano
anual
rocznie
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
De meio-dia à meia-noite, ou seja, de 12:00h à 24:00h.
po południu
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
Vide verso
proszę odwrócić
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
Vice Presidente
wiceprezydent
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο