Αγγλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

De meia-noite ao meio-dia, ou seja, de 00:00h à 12:00h.
a.m. (ante meridiem)
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
aprox. (aproximadamente)
approx. (approximately)
Για εκτιμήσεις
A/C (aos cuidados de)
attn. (to the attention of)
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
Bel. (bacharel)
Bela. (bacharela)
B.A. (Bachelor of Arts)
Πανεπιστημιακός τίτλος
No Brasil se diz Horário de Brasília (GMT-3:00).
CET (Central European Time)
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
V.A. (Vossa Alteza)
H.R.H. (His/Her Royal Highness)
Τίτλος επίτιμου ατόμου
p.ex. (por exemplo)
i.e. (id est)
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
S/A (sociedade anônima)
inc. (incorporated)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
Ltda. (limitada)
Ltd. (limited)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
n/a (não aplicável)
n/a (not applicable)
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
nº. (número)
no. (number)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
por ano
anual
p.a. (per annum)
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
De meio-dia à meia-noite, ou seja, de 12:00h à 24:00h.
p.m. (post meridiem)
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
Vide verso
PTO (please turn over)
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
Vice Presidente
VP (vice president)
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο