Γαλλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

przed południem
a.m. (ante meridiem) : avant midi
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
ok. (około)
approx. (approximativement)
Για εκτιμήσεις
do wiadomości
attn. (à l'attention de)
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
Licencjat
Licence
Πανεπιστημιακός τίτλος
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
HEC (heure d'Europe centrale)
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
Jego/Jej Królewska Mość
S.A.R. (Son Altesse Royale)
Τίτλος επίτιμου ατόμου
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
c.à.d (c'est-à-dire)
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
S.A. (Spółka Akcyjna)
S.A. (Société Anonyme)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
S.A.R.L. (Société À Responsabilité Limitée)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
nie dot. (nie dotyczy)
n/a (non applicable)
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
nr (numer)
n° (numéro)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
rocznie
p. a. (par an)
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
po południu
p.m. (post meridiem) : après-midi
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
proszę odwrócić
R.S.V.P. (retournez, s'il vous plaît)
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
wiceprezydent
V.P. (vice-président)
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο