Τσεχικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

v.m. (voor de middag)
a. m.
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
ong. (ongeveer)
přibl. (přibližně)
Για εκτιμήσεις
t.a.v. (ter attentie van)
MP. (do vlastních rukou)
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
B.A. (Bachelor of Arts)
Bc. (Bakalář)
Πανεπιστημιακός τίτλος
MET (Middel-Europese Tijd)
CET (Středoevropský čas)
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
ZKH (Zijne Koninklijke Hoogheid) / HKH (Hare Koninklijke Hoogheid)
H.R.H. (Jeho/Její Královská výsost)
Τίτλος επίτιμου ατόμου
d.w.z. (dat wil zeggen)
tj. (to jest)
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
nv (naamloze vennootschap)
s.r.o. (společnost s ručením omezeným)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
nv (naamloze vennootschap)
a.s. (akciová společnost)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
n.v.t. (niet van toepassing)
n/a (chybějící data)
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
nr. (nummer)
č. (číslo)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
p.j. (per jaar)
p.a. (per annum - ročně)
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
n.m. (na de middag)
p. m.
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
z.o.z. (zie ommezijde)
PTO (obraťte prosím - použití pouze v angličtině)
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
VP (vice-president)
VP (viceprezident)
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο