Πολωνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

v.m. (voor de middag)
przed południem
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
ong. (ongeveer)
ok. (około)
Για εκτιμήσεις
t.a.v. (ter attentie van)
do wiadomości
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
B.A. (Bachelor of Arts)
Licencjat
Πανεπιστημιακός τίτλος
MET (Middel-Europese Tijd)
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
ZKH (Zijne Koninklijke Hoogheid) / HKH (Hare Koninklijke Hoogheid)
Jego/Jej Królewska Mość
Τίτλος επίτιμου ατόμου
d.w.z. (dat wil zeggen)
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
nv (naamloze vennootschap)
S.A. (Spółka Akcyjna)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
nv (naamloze vennootschap)
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
n.v.t. (niet van toepassing)
nie dot. (nie dotyczy)
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
nr. (nummer)
nr (numer)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
p.j. (per jaar)
rocznie
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
n.m. (na de middag)
po południu
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
z.o.z. (zie ommezijde)
proszę odwrócić
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
VP (vice-president)
wiceprezydent
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο