Ουγγρικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

v.m. (voor de middag)
de. (délelőtt)
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
ong. (ongeveer)
kb. (körülbelül)
Για εκτιμήσεις
t.a.v. (ter attentie van)
figyelmébe (levélcímzéskor)
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
B.A. (Bachelor of Arts)
B.A. (Bachelor of Arts)
Πανεπιστημιακός τίτλος
MET (Middel-Europese Tijd)
CET (Közép-Európai Idő)
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
ZKH (Zijne Koninklijke Hoogheid) / HKH (Hare Koninklijke Hoogheid)
Mélt. (Méltósága)
Τίτλος επίτιμου ατόμου
d.w.z. (dat wil zeggen)
azaz
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
nv (naamloze vennootschap)
egyesült társaság
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
nv (naamloze vennootschap)
Kft.(korlátolt felelősségű társaság)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
n.v.t. (niet van toepassing)
n/a (nem alkalmazható)
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
nr. (nummer)
sz. (szám/számú)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
p.j. (per jaar)
évente
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
n.m. (na de middag)
du./este (délután/este)
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
z.o.z. (zie ommezijde)
folyt. (folytatás a másik oldalon)
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
VP (vice-president)
Elnökhelyettes
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο