Ελληνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

v.m. (voor de middag)
π.μ. (προ μεσημβρίας)
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
ong. (ongeveer)
περ. (κατά προσέγγιση)
Για εκτιμήσεις
t.a.v. (ter attentie van)
υπόψιν (Για την προσοχή του)
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
B.A. (Bachelor of Arts)
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
Πανεπιστημιακός τίτλος
MET (Middel-Europese Tijd)
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
ZKH (Zijne Koninklijke Hoogheid) / HKH (Hare Koninklijke Hoogheid)
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
Τίτλος επίτιμου ατόμου
d.w.z. (dat wil zeggen)
π.χ. (για παράδειγμα)
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
nv (naamloze vennootschap)
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
nv (naamloze vennootschap)
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
n.v.t. (niet van toepassing)
Δ/Υ (δεν ισχύει)
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
nr. (nummer)
αριθ. (Αριθμός)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
p.j. (per jaar)
ανά έτος, ετήσια
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
n.m. (na de middag)
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
z.o.z. (zie ommezijde)
γυρίστε σελίδα
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
VP (vice-president)
αντιπρόεδρος
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο