Γαλλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

v.m. (voor de middag)
a.m. (ante meridiem) : avant midi
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
ong. (ongeveer)
approx. (approximativement)
Για εκτιμήσεις
t.a.v. (ter attentie van)
attn. (à l'attention de)
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
B.A. (Bachelor of Arts)
Licence
Πανεπιστημιακός τίτλος
MET (Middel-Europese Tijd)
HEC (heure d'Europe centrale)
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
ZKH (Zijne Koninklijke Hoogheid) / HKH (Hare Koninklijke Hoogheid)
S.A.R. (Son Altesse Royale)
Τίτλος επίτιμου ατόμου
d.w.z. (dat wil zeggen)
c.à.d (c'est-à-dire)
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
nv (naamloze vennootschap)
S.A. (Société Anonyme)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
nv (naamloze vennootschap)
S.A.R.L. (Société À Responsabilité Limitée)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
n.v.t. (niet van toepassing)
n/a (non applicable)
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
nr. (nummer)
n° (numéro)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
p.j. (per jaar)
p. a. (par an)
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
n.m. (na de middag)
p.m. (post meridiem) : après-midi
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
z.o.z. (zie ommezijde)
R.S.V.P. (retournez, s'il vous plaît)
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
VP (vice-president)
V.P. (vice-président)
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο