Αγγλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

v.m. (voor de middag)
a.m. (ante meridiem)
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
ong. (ongeveer)
approx. (approximately)
Για εκτιμήσεις
t.a.v. (ter attentie van)
attn. (to the attention of)
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
B.A. (Bachelor of Arts)
B.A. (Bachelor of Arts)
Πανεπιστημιακός τίτλος
MET (Middel-Europese Tijd)
CET (Central European Time)
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
ZKH (Zijne Koninklijke Hoogheid) / HKH (Hare Koninklijke Hoogheid)
H.R.H. (His/Her Royal Highness)
Τίτλος επίτιμου ατόμου
d.w.z. (dat wil zeggen)
i.e. (id est)
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
nv (naamloze vennootschap)
inc. (incorporated)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
nv (naamloze vennootschap)
Ltd. (limited)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
n.v.t. (niet van toepassing)
n/a (not applicable)
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
nr. (nummer)
no. (number)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
p.j. (per jaar)
p.a. (per annum)
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
n.m. (na de middag)
p.m. (post meridiem)
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
z.o.z. (zie ommezijde)
PTO (please turn over)
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
VP (vice-president)
VP (vice president)
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο