Πολωνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

上午
przed południem
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
大约
ok. (około)
Για εκτιμήσεις
请...注意
do wiadomości
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
文学学士
Licencjat
Πανεπιστημιακός τίτλος
欧洲中部时间
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
尊敬的
Jego/Jej Królewska Mość
Τίτλος επίτιμου ατόμου
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
有限责任公司
S.A. (Spółka Akcyjna)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
股份有限公司
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
不适用
nie dot. (nie dotyczy)
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
订购号
nr (numer)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
每年
rocznie
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
下午
po południu
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
请翻面
proszę odwrócić
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
副总裁
wiceprezydent
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο