Πολωνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

Da mezzanotte alle 12
przed południem
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
ca. (circa)
ok. (około)
Για εκτιμήσεις
c/o (all'attenzione di)
do wiadomości
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
Dott. (dottore)
Licencjat
Πανεπιστημιακός τίτλος
Ora di Termoli / CET (Tempo Centrale Europeo)
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
Sua Maestà / Sua Altezza / Maestà / Altezza
Jego/Jej Królewska Mość
Τίτλος επίτιμου ατόμου
i.e. (id est) / cioè
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
S.p.A. (Società per Azioni)
S.A. (Spółka Akcyjna)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
S.r.l. (Società a responsabilità limitata)
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
non applicabile / non pertinente
nie dot. (nie dotyczy)
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
num.
nr (numer)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
annuale / per anno
rocznie
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
Dalle tredici alle ventitré
po południu
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
vedi retro
proszę odwrócić
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
VP (Vicepresidente)
wiceprezydent
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο