Πολωνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

a.m (ante meridiem)
przed południem
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
aprox. (aproximadamente)
ok. (około)
Για εκτιμήσεις
A/A
do wiadomości
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
Dipl. (Diplomatura - Título obtenido luego de tres años de estudio)
Licencjat
Πανεπιστημιακός τίτλος
CET (Hora Central Europea)
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
S.A.R (Su Alteza Real)
Jego/Jej Królewska Mość
Τίτλος επίτιμου ατόμου
es decir,...
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
S.A. (Sociedad Anónima)
S.A. (Spółka Akcyjna)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
SRL (sociedad de responsabilidad limitada)
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
N/A (no aplica)
nie dot. (nie dotyczy)
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
nro. (número)
nr (numer)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
al año, anualmente
rocznie
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
p.m. (post meridiem)
po południu
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
Ver reverso
proszę odwrócić
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
Vicepresidente
wiceprezydent
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο