Κορεατικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

a.m (ante meridiem)
오전
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
aprox. (aproximadamente)
대개 (대략)
Για εκτιμήσεις
A/A
...께 보여드리다(소개하다) (눈에 띄게 하다)
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
Dipl. (Diplomatura - Título obtenido luego de tres años de estudio)
학사
Πανεπιστημιακός τίτλος
CET (Hora Central Europea)
중앙유럽 표준시
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
S.A.R (Su Alteza Real)
전하
Τίτλος επίτιμου ατόμου
es decir,...
즉, 다시 말하자면
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
S.A. (Sociedad Anónima)
주식회사
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
SRL (sociedad de responsabilidad limitada)
사 (社)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
N/A (no aplica)
없음
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
nro. (número)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
al año, anualmente
매년
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
p.m. (post meridiem)
오후
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
Ver reverso
뒷 장을 봐주십시오
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
Vicepresidente
부사장님, 부통령님, 부회장님
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο