Φινλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

π.μ. (προ μεσημβρίας)
aamup.
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
περ. (κατά προσέγγιση)
n. (noin)
Για εκτιμήσεις
υπόψιν (Για την προσοχή του)
...henkilön käsiteltäväksi
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
Πανεπιστημιακός τίτλος
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
GMT (Greenwich Mean Time)
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
Τίτλος επίτιμου ατόμου
π.χ. (για παράδειγμα)
eli
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
Oy (osakeyhtiö)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
Rajavastuuyhtiö
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
Δ/Υ (δεν ισχύει)
ei saatavilla
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
αριθ. (Αριθμός)
nro. (numero)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
ανά έτος, ετήσια
per vuosi
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
iltap. (iltapäivällä)
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
γυρίστε σελίδα
käännä sivu
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
αντιπρόεδρος
Varapresidentti
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο