Πολωνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

π.μ. (προ μεσημβρίας)
przed południem
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
περ. (κατά προσέγγιση)
ok. (około)
Για εκτιμήσεις
υπόψιν (Για την προσοχή του)
do wiadomości
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
Licencjat
Πανεπιστημιακός τίτλος
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
Jego/Jej Królewska Mość
Τίτλος επίτιμου ατόμου
π.χ. (για παράδειγμα)
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
S.A. (Spółka Akcyjna)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
Δ/Υ (δεν ισχύει)
nie dot. (nie dotyczy)
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
αριθ. (Αριθμός)
nr (numer)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
ανά έτος, ετήσια
rocznie
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
po południu
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
γυρίστε σελίδα
proszę odwrócić
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
αντιπρόεδρος
wiceprezydent
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο