Ουγγρικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

π.μ. (προ μεσημβρίας)
de. (délelőtt)
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
περ. (κατά προσέγγιση)
kb. (körülbelül)
Για εκτιμήσεις
υπόψιν (Για την προσοχή του)
figyelmébe (levélcímzéskor)
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
B.A. (Bachelor of Arts)
Πανεπιστημιακός τίτλος
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
CET (Közép-Európai Idő)
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
Mélt. (Méltósága)
Τίτλος επίτιμου ατόμου
π.χ. (για παράδειγμα)
azaz
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
egyesült társaság
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
Kft.(korlátolt felelősségű társaság)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
Δ/Υ (δεν ισχύει)
n/a (nem alkalmazható)
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
αριθ. (Αριθμός)
sz. (szám/számú)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
ανά έτος, ετήσια
évente
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
du./este (délután/este)
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
γυρίστε σελίδα
folyt. (folytatás a másik oldalon)
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
αντιπρόεδρος
Elnökhelyettes
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο