Δανέζικα | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

π.μ. (προ μεσημβρίας)
om morgenen
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
περ. (κατά προσέγγιση)
ca. (cirka)
Για εκτιμήσεις
υπόψιν (Για την προσοχή του)
att. (attention)
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
BA (Bachelor)
Πανεπιστημιακός τίτλος
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
CET (Central European Time)
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
H.K.H. (Hendes/Hans Kongelige Højhed)
Τίτλος επίτιμου ατόμου
π.χ. (για παράδειγμα)
dvs. (det vil sige)
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
inc. (incorporated)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
A/S (aktieselskab)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
Δ/Υ (δεν ισχύει)
Ikke tilgængelig
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
αριθ. (Αριθμός)
nr. (nummer)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
ανά έτος, ετήσια
pr. år (pro anno)
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
om eftermiddagen
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
γυρίστε σελίδα
vende
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
αντιπρόεδρος
vicedirektør
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο